Bind project - glp_rigsdagtid_b1_1915_16
Retsplejeloven
         
  
  fra til
 
     Højretrunkering
  

739 740
XXVIII.

Betænkning
over
A. Nr. 23. Forslag til Lov om Rettens Pleje.
B. Nr. 24. Forslag til Lønningslov for forskellige af de i Lov om
Rettens Pleje omhandlede Embeds= og Bestillingsmænd.
C. Nr. 25. Forslag til midlertidig Lov om offentlige Auktioner,
der ikke er Tvangsauktioner.
D. Nr. 26. Forslag til Lov om Retsafgifter i Domssager m. m.
E. Nr. 27. Forslag til Lov om Udgifterne i Strafferetsplejen.
F. Nr. 28. Forslag til Lov om Tilvejebringelse af Lokaler for Østre
Landsret, Sø= og Handelsretten i København og Køben=
havns Byret m. m.
G. Nr. 29. Forslag til Lov om Indbetaling i Statskassen af en Del af
Politikassernes Midler.
(Afgiven af Folketingets Udvalg den 17. Februar 1916).

Fra alle Sider i Udvalget er der ar-
bejdet med det Maal for Øje at føre For-
handlingerne om en ny og bedre Rets-
pleje til en endelig Afslutning om muligt
i denne Rigsdagssamling.

I Aarene 1901—06 optoges en væsent-
lig Del af Rigsdagens Arbejdstid af For-
søg paa at føre en Retsreform af omtrent-
lig samme Indhold som den foreliggende
igennem i Rigsdagens to Ting. Efter at
et Forslag til Lov om Rettens Pleje den
15. November 1905 og den 17. November
1905 ved eneste Behandling henholdsvis
i Landstinget og i Folketinget var ved-
taget i meget afvigende Skikkelser, blev

der nedsat et Fællesudvalg, hvilket dog
ikke naaede til Enighed om Sagens Gen-
nemførelse. Forhandlingerne i Fællesud-
valget endte med. at der den 5. April
1906 blev afgivet en Beretning, i hvilken
det udtaltes, at „det vilde være uden Ud-
sigt til Resultat at forhandle videre".

I den paafølgende Rigsdagssamling
fremsatte den daværende Justitsminister
den 14. December 1906 i Landstinget et
Forslag om samme Emne, hvorefter der
gjordes Forsøg paa at opfylde Grundlovens
§ 74, som byder, at „ Offentlighed og
Mundtlighed skal saa snart og saa vidt som
muligt gennemføres ved hele Retsplejen. 1