Bind project - glp_lovtid_1909
Retsplejeloven
         
  
  fra til
 
     Højretrunkering
  

1" />
Lovtidenden for 1909 Nr. 13. 265 Udgivet den 10de April.
Lov om Rettens Pleje.*)

Vi Frederik den Ottende, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters. Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg. Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:

Første Bog. Domsmagten m. m. Første Afsnit. Domstolenes Ordning. Kapitel 1. Retterne. § 1.

De almindelige Domstole ere Højesteret, Landsretterne og Underretterne, samt Sø- og Handelsretten i København.

Rigsretten, Sessionerne, de gejstlige og militære Retter omfattes ikke af denne Lov. Det samme gælder om de i Lov Nr. 35 af 15. Februar 1895 omhandlede Konsularretter, de i Lov Nr. 57 af 3. April 1900 omhandlede Arbejds-Voldgiftsretter, den ved Lov Nr. 225 af 14. April 1905 § 35 under Navn af Akkordretten opret- tede Domstol, samt de i Lov Nr. 77 af 19. April 1907 §§ 11 og 12 omhandlede Vold- giftsretter, for så vidt der ved de nævnte Love er fastsat særlige Regler for disse Retter. Regeringen bemyndiges dog til ved kongelig Anordning at fastsætte sådanne

Lempelser i disse Særregler, som denne Lov nødvendiggør.

§ 2.

Højesteret er øverste Domstol for hele Riget. Den har sit Sæde i Køben- havn og består af en Formand og 12 andre Højesteretsdommere. I Formandens Sted træder i fornødent Fald den efter Embedsalder ældste af Rettens tilstedeværende Dommere.

*) Udfærd, gj. Justitsministeriet Se Rigsdagst. 1908—09: Landst. T. 32, 69, 152, 157, 842; Folket. T. 1930. 3959, 4876, 5710; Till. A. 2139; Till. B. 645, 1833; Till. C. 17, 1005, 1537, 2071. (Se endvidere Rigsdagst. 1906—07: Landst. T. 379, 467; Till. A. 3641, se om tidl. Forelægg. 4113 ff.; Rigsdagst. 1907 — 08: Landst. T. 79, 1485, 1593, 2309; Folket. T. 7139, 7556, 7790. 8484; Till. A. 2145; Till. B. 2405, 3807; Till, C. 1073, 1817, 2727). Nr. 53. Lov af 26. Marts om Rettens Pleje. 36