Bind project - glp_rigsdagtid_1906_07
Retsplejeloven
         
  
  fra til
 
     Højretrunkering
  

3641 3642
LVII. Forslag til Lov om Rettens Pleje. (Fremsat i Landstinget den 14. December 1906 af Justitsminister Alberti.) Første Bog.
Domsmagten m. m.
Første Afsnit. Domstolenes Ordning. Kapitel 1 Retterne. § 1.

De almindelige Domstole ere Højesteret, Landsretterne og Underretterne, samt
Sø- og Handelsretten i København.

Rigsretten, Sessionerne, de gejstlige og militære Retter omfattes ikke af
denne Lov.

§ 2.

Højesteret er øverste Domstol for hele Riget, Den har sit Sæde i Køben-
havn og bestaar af en Justitiarius og 12 andre Højesteretsdommere. Til at træde i
Justitiarii Sted i paakommende Tilfælde beskikker Kongen en af Rettens Dommere.

1 hver Sags Afgørelse ved Højesteret deltage, for saa vidt ikke andet særlig
er bestemt, mindst 7 Dommere. Haves i nogen Sag ikke det fornødne Antal af Højeste-
retsdommere til Raadighed, kalder Justitiarius en eller flere Landsdommere til at
deltage i Sagens Behandling.