Bind project - glp_rigsdagtid_1908_09
Retsplejeloven
         
  
  fra til
 
     Højretrunkering
  

2139 2140
XIII, Forslag til Lov om Rettens Pleje. (Fremsat i Landstinget den 23. Oktober 1908 af Justitsminister Svend Høgsbro.) Første Bog. Domsmagten m. m. Første Afsnit. Domstolenes Ordning. Kapital 1. Retterne. § 1.

De almindelige Domstole ere Højesteret. Landsretterne og Underretterne, samt Sø- og Handelsretten i København.

Rigsretten, Sessionerne, de gejstlige og militære Retter omfattes ikke af denne Lov. Det samme gælder om de i Lov Nr. 35 af 15. Februar 1895 omhandlede Konsularretter. de i Lov Nr. 57 af 3. April 1900 omhandlede Arbejds-Voldgiftsretter, den ved Lov Nr. 225 af 14. April 1905 § 35 under Navn af Akkordretten opret- tede Domstol, samt de i Lov Nr. 77 af 19. April 1907 §§ 11 og 12 omhandlede Vold- giftsretter, for saa vidt der ved de nævnte Love er fastsat særlige Regler for disse Retter. Regeringen bemyndiges dog til ved kongelig Anordning at fastsætte saadanne Lempelser i disse Særregler, som denne Lov nødvendiggør.

§ 2.

Højesteret er øverste Domstol for hele Riget, Den har sit Sæde i Køben- havn og bestaar af en Formand og 12 andre Højesteretsdommere. I Formandens Sted træder i fornødent Fald den efter Embedsalder ældste af Rettens tilstedeværende Dommere.