Bind project - glp_rigsdagtid_1913_14
Retsplejeloven
         
  
  fra til
 
     Højretrunkering
  

3337 3338

L.
Forslag til Lov
om
Rettens Pleje.

(Fremsat i Folketinget den 26. Januar 1914 af Justitsminister Zahle.)

Første Bog.

Domsmagten m. m.

Første Afsnit.</span> <span class="title">Domstolenes Ordning.</span> <title class="chapter">Kapitel 1</span> <title class="subtitle"> Retterne. </span> <lowtitle>§ 1.</lowtitle> <p> De almindelige Domstole ere Højesteret, Landsretterne og Underretterne, samt<br /> Sø- og Handelsretten i København. </p> <p> Rigsretten, Sessionerne, de gejstlige og militære Retter omfattes ikke af denne<br /> Lov. Det samme gælder om de i Lov Nr. 35 af 15. Februar 1895 omhandlede Kon-<br /> sularretter, den ved Lov Nr. 225 af 14. April 1905 § 35 under Navn af Akkordretten<br /> oprettede Domstol, de i Lov Nr. 77 af 19. April 1907 §§ 11 og 12 og i Lov Nr. 134<br /> af 8. Juni 1912 omhandlede Voldgiftsretter samt den i sidstnævnte Lovs § 7 omhand-<br /> lede staaende Voldgiftsdomstol, for saa vidt der ved de nævnte Love er fastsat særlige<br /> Regler for disse Retter. Regeringen bemyndiges dog til ved kongelig Anordning at<br /> fastsætte saadanne Lempelser i disse Særregler, som denne Lov nødvendiggør. </p> <p> Det har sit Forblivende ved de Bestemmelser om Procesmaaden ved den faste<br /> Voldgiftsret, som indeholdes i Lov Nr. 81 af 12. April 1910, dog at Bestemmelserne<br /> i nærværende Lov komme til Anvendelse i Stedet for de tilsvarende Regler i Lov<br /> Nr. 53 om Rettens Pleje af 26. Marts 1909. </p> </pb> </div> <br /><br /> <div><embed src="pdf/rigsdagtid_a_1913-14_00001.pdf" width="950" height="1000" /> </div> </td></tr></table> </body> </html>