Bind project - glp_rigsdagtid_a_1901_02
Retsplejeloven
         
  
  fra til
 
     Højretrunkering
  

2149 2150
XXII. Forslag til Lov om den borgerlige Retspleje. (Fremsat i Folketinget den 26de Oktober 1901 af Justitsminister Alberti.) Første Afsnit. Almindelige Bestemmelser. Kapitel I. Retternes Virkekreds. § 1.

Enhver borgerlig Retstrætte, som ikke ved særlig Lovforskrift er henlagt til eller ifølge Overenskomst mellem Parterne (§ 11) indbringes for Underret, behandles i første Instans af Landsret.

§ 2.

Til Underretterne henlægges:

1) Sø gsmaal angaaende private Formuerettigheder, naar Genstanden for samme i Penge eller Penges Værd ikke overstiger 400 Kr.

2) Sager angaaende Skatter, Afgifter og andre lignende Ydelser af offentligretlig Beskaffenhed til Stat, Kommune, Embeder og andre offentlige Indretninger, naar Grenstanden for samme ikke overstiger 400 Kr.

3) Sager angaaende Servituter og mindre omfattende (partielle) Brugsrettigheder.

4) Sager om Veksler og visse andre Gældsbreve (§ 293, jfr. § 290). 5) Ægteskabssager (§ 295).

6) Sager angaaende Mortifikation af Gældsbreve, ved hvilke der er givet Pant i fast Ejendom (§ 314).

7) Sager, hvorved Faderskabet til uægte Børn søges oplyst, for at Underholdsbidrag kan paalægges Faderen.

8) De i § 322, sidste Stykke ommeldte Sager.

9) Sager angaaende strafbare Handlinger, der ved Lovgivningen ere henviste til privat Forfølgning, jfr. Lov om Strafferetsplejens § 35, for saa vidt der ikke paastaas højere Erstatning end 400 Kr.