Bind project - glp_rigsdagtid_a_1905_06
Retsplejeloven
         
  
  fra til
 
     Højretrunkering
  

1905 Tillæg A. (120). Ordentlig Samling 1905. 1906
XV. Forslag til Lov
om
Rettens Pleje.
(Fremsat i Landstinget den 3. Oktober 1905 af Justitsminister Alberti.) Første Bog. Domsmagten m. m. Første Afsnit. Domstolenes Ordning. Kapitel 1. Retterne. § 1.

De almindelige Domstole ere Højesteret, Landsretterne og Underretterne, samt
Sø- og Handelsretten i København.

Rigsretten, Sessionerne, de gejstlige og militære Retter omfattes ikke at
denne Lov.

§ 2.

Højesteret er øverste Domstol for hele Riget. Den har sit Sæde i Køben-
havn og bestaar af en Justitiarius og 12 andre Højesteretsdommere. Til at træde i
Justitiarii Sted i paakommende Tilfælde beskikker Kongen en af Rettens Dommere.

1 hver Sags Afgørelse ved Højesteret deltage, for saa vidt ikke andet særlig
er bestemt, mindst 7 Dommere. Haves i nogen Sag ikke det fornødne Antal af Højeste-
retsdommere til Raadighed, kalder Justitiarius en eller flere Landsdommere til af
deltage i Sagens Behandling.

Forelagte Lovforslag m. m. 120