Bind project - glp_rigsdagtid_a_1912_13
Retsplejeloven
         
  
  fra til
 
     Højretrunkering
  

3069 3070

LI.
Forslag til Lov
om
Gennemførelse af Lov om Rettens Pleje af 26. Marts 1909.

(Fremsat i Folketinget den 10. December 1912 af Justitsminister Bülow.)
Lov om Rettens Pleje af 26. Marts 1909 træder i Kraft 6 Maaneder efter
Indrykkelsen i Lovtidende af en af Justitsministeren derom udstedt Bekendtgørelse,
dog ikke senere end d. 1. Oktober 1916.

Bestemmelserne i Retsplejelovens § 9 om Sø- og Handelsrettens Sammensætning
ændres og suppleres i Overensstemmelse med Reglerne i Lov Nr. 262 af 22. December
1910 § 1, 2det Stykke, § 2, 1ste Stykke. 2det Punktum og § 2, 2det, 3die og 4de Stykke.

I Tiden fra Indrykkelsen i Lovtidende af den i 1ste Stykke nævnte Bekendt-
gørelse og indtil 2 Aar efter Retsplejelovens Ikrafttræden er Justitsministeren be-
myndiget til i de kollegiale Retter — herunder dog ikke indbefattet Højesteret — at
konstituere i alt indtil 5 Dommere udover det for de paagældende Retter tilsammen
fastsatte Antal Dommere.

Bemærkninger til foranstaaende Lovforslag.

Ifølge Retsplejelovens § 998,1ste Stykke,
træder Loven først i Kraft, naar 3 nærmere
angivne Love, nemlig Politiloven, Lønnings-
loven for Dommere m. m. samt Retsafgifts-
loven ere vedtagne. Denne Bestemmelse
har medført, at Loven endnu ikke har
kunnet træde i Kraft, idet ingen af de
paagældende tre Love hidtil er vedtaget af
Rigsdagen. Dog er den i Retsplejelovens

§ 998 jfr. § 138 stillede Fordring om
Ansættelse og Lønning af særlige Opdagel-
sesbetjente, der skulle kunne gøre Tjeneste
overalt i Riget, i hvert Fald delvist fyldest-
gjort ved Lov om Oprettelse af et Stats-
politi af 13. Maj f. A.
Den Usikkerhed med Hensyn til Tids-
punktet for en saa vigtig Reforms Ind-
førelse. der saaledes i længere Tid har