Bind project - glp_rigsdagtid_a_1916
Retsplejeloven
         
  
  fra til
 
     Højretrunkering
  

Lovtidenden for 1916.Nr. 17. 417 Udgivet den 15de April.
Nr. 90. 11te April. Lov om Rettens Pleje.*) Vi Christian den Tiende, af Guds Nåde Konge til Danmark,
de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt : Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:
Første Bog.
Domsmagten m. m. Første Afsnit. Domstolenes Ordning. Kapitel 1. Retterne. § 1.

De almindelige Domstole er Højesteret, Landsretterne og Underretterne samt
Sø- og Handelsretten i København.

Rigsretten, Sessionerne, de gejstlige og militære Retter omfattes ikke af denne
Lov. Det samme gælder om de i Lov Nr. 35 af 15. Februar 1895 omhandlede Konsularretter, den ved Lov Nr. 225 af 14, April 1905 § 35 under Navn af Akkordretten
oprettede Domstol, de i Lov Nr. 77 af 19. April 1907 §§ 11 og 12 og i Lov Nr. 134
af 8. Juni 1912 omhandlede Voldgiftsretter samt den i sidstnævnte Lovs § 7 omhandlede stående Voldgiftsdomstol, for så vidt der ved de nævnte Love er fastsat særlige
Regler for disse Retter. Regeringen bemyndiges dog til ved kongelig Anordning at
fastsætte sådanne Lempelser i disse Særregler, som denne Lov nødvendiggør.

Det har sit Forblivende ved de Bestemmelser om den faste Voldgiftsret, som
indeholdes i Lov Nr. 81 af 12. April 1910, dog at Bestemmelserne i nærværende Lov
kommer til Anvendelse i Stedet for de tilsvarende Regler i Lov Nr. 53 om Rettens
Pleje af 26. Marts 1909.

*) Udfærdiget gennem Justitsministeriet. Se Rigsdagstidenden for 1913—14: Folket.
Tid. Sp. 2775, 2776, 3129, 4406. 4493: Landst. Tid. Sp. 1212, 1328; Till. A.
Sp. 3337; Till. B. Sp. 1909, 2801; Till. C. Sp. 993; Rigsdagstidenden for
1915 — 16: Folket. Tid. Sp. 1630. 1923, 3318. 3356; Landst. Tid. Sp. 655, 1160.
1233; Till. A. Sp. 2641; Till. B.Sp. 739, 2033: Till. C. Sp. 265, 2083.

Nr. 90 Lov af 11. April om Rettens Pleje. 57