Bind project - glp_rigsdagtid_b1_1901_02
Retsplejeloven
         
  
  fra til
 
     Højretrunkering
  

2259 Bet. o. Lovf. om den borgerlige Retspleje. 2260
LXXXIII. Betænkning over Forslag til Lov om den borgerlige Retspleje. (Afgiven af Folketingets Udvalg den 14de Maj 1902.)

Mange af Udvalgets her foreliggende
Forslag ere foranledigede ved Ændringsfor-
slag til Lovforslaget om Domsmagtens Ord-
ning. andre ere af redaktionel Natur, og selv
blandt dem, der rumme selvstændig Realitet,
er der mange, som ikke trænge til nær-
mere Begrundelse eller Forklaring, i alt
Fald ikke lier. Man kan derfor indskrænke
sig til at dvæle ved følgende:

Nr. 146 tilsigter— i Forbindelse med
tilsvarende Ændringer i Lovforslaget om
Strafferetsplejen — at holde Adgangen til
en Sags Behandling for Nævninger aaben
i alle de Tilfælde, som Grundlovens § 74
nævner, altsaa ogsaa overalt, hvor det
drejer sig om „en politisk Lovovertrædelse".
— At afgøre, hvor „Midtpunktet for en
Embedsvirksomhed" er, kan være saa
vanskeligt og i det paagældende Forhold
risikabelt, at man under Nr. 152 har fore-
slaaet at erstatte det med Bopælen. — Da
Adgangen til Sagførervirksomhed fremtidig
skal staa aaben ogsaa for Kvinder, har
man under Nr. 156 forudsat den Mulighed,
at Dommeren kan være gift med vedkom-
mende Sagfører, og da bør han selvfølgelig

vige sit Sæde. — Forslaget under Nr. 159
vil udelukke Folk fra under Skin af at
staa i en andens Tjeneste at tilsnige sig
Adgang til at møde i Retten for andre. —
Nr. 160 saavel som Nr. 203 følger af Æn-
dringsforslaget under Nr. 17. — Nr. 161
gaar ud paa at erstatte det uklare og
flertydige Ord „uberygtet" med den fra Valg-
lovens § 2 tilvante nærmere Bestemmelse
deraf. — Nr. 165 tilsigter dels at udelukke
den Misforstaaelse, at Roligliedsforstyrrelser.
som ikke kunne antages at have umiddel-
bar Indflydelse paa Retsforhandlingens
Gang, skulde kunne begrunde Dørenes
Lukning, dels at muliggøre Offentlighedens
Udelukkelse, hvor dens Nærværelse uden
at gavne nogen kunde tilføje de i Sagen
optrædende eller indviklede Personer
særlig Krænkelse. — Man anser det for
tilstrækkeligt, at Stævningsmænd i Hen-
seende til mulige Overtrædelser af de dem
paahvilende Pligter ere undergivne Lovens
almindelige Regler for Embeds- eller Be-
stillingsmænd. og foreslaar derfor under
Nr. 174 at fritage dem for at staa under
særlige „Disciplinærbestemmelser".