Bind project - glp_rigsdagtid_b1_1908_09
Retsplejeloven
         
  
  fra til
 
     Højretrunkering
  

645 646
XIX.
Betænkning
over
Forslag til Lov om Rettens Pleje.
(Afgiven af Folketingets Udvalg den 5. Februar 1909).

Udvalgets Flertal (Effersøe. Ingvard Jen- j
sen. Laust Jensen, H. Madsen. J. Nielsen. L.
Rasmussen (Ribe Amts 4de Valgkreds), Emil
Petersen og Sveistrup) har den Opfattelse, at
ved denne af ganske særlige Grunde foran-
ledigede Revision af den i Fjor Foraar
vedtagne Lov om Rettens Pleje bør der
ikke rejses Spørgsmaal om saadanne videre-
gaaende Forandringer af Loven, som vilde
forrykke dennes Hovedlinier og medføre
enten betydelig forøgede Udgifter eller be-
tydelige Ulemper for Befolkningen.

Men paa den anden Side formene vi
— samtidig med, at vi i det væsentlige
slutte os til de af Regeringen foreslå aede
og af Landstinget vedtagne Ændringer af
Loven at der kan være Anledning
til at optage nogle flere Enkeltheder i
denne til Overvejelse. Og det er lykkedes
os at samle hele Udvalget om Fremsættelse
af nogle faa Ændringsforslag, der, uden at
have nogen større Rækkevidde, dog efter
vor Opfattelse indeholde Forbedringer af
den vedtagne Lov.

Udvalget foreslaar saaledes, at de bor-
gerlige Landsretssager, der efter Lovens
almindelige Regler skulde forberedes ved
en Underret i København eller Viborg,
henvises fra deres Begyndelse til Behand-

ling ved den paagældende Landsret. Grun-
den til, at Landsretssagers Forberedelse i
Loven er henlagt til Underretten, er for-
mentlig alene den. at Befolkningen derved
spares for en Del Udgifter og Ulemper,
som Rejser af Vidner, Parter. Synsmænd
o. s. v. til Landsrettens Sæde vilde med-
føre, og denne Grund finder jo ikke An-
vendelse paa disse Sager. Imidlertid vil
der ved denne Ændring paaføres Lands-
retterne — særlig østre Landsret — et
forøget Arbejde. Derfor foreslaas det, at
Landsretten under Forberedelsen af en
Sag kan beklædes af en Enkeltdommer.
Denne Forskrift, der ogsaa er tænkt at
gælde de Stadier af Forberedelsen af en
ved en Underret paabegyndt Sag, som
foregaar ved Landsretten (Slutningsstadiet
mellem Henvisningen og Domsforhandlin-
gen), er i det hele formuleret som Reglen
om borgerlige Sø- og Handelsretssagers
Forberedelse for en Enkeltdommer (§ 9),
dog er den i en enkelt Retning noget
rummeligere. Der gøres herved selvfølgelig
ingen Indskrænkning i Reglen i § 206, hvor-
efter der til Vedtagelse af Dom, derunder
ogsaa Udeblivelses- og Afvisningsdom,
kræves 5 Dommeres Nærværelse. (Æn-
dringsforslagene Nr. 21 og 22 samt 2 0)