Bind project - glp_rigsdagtid_b1_1913_14
Retsplejeloven
         
  
  fra til
 
     Højretrunkering
  

1909 1910
LVIII. Betænkning over

A. 39. Forslag til Lov om Rettens Pleje.

B. 45. Forslag til Lov om Udgifterne i Strafferetsplejen.

C. 46. Forslag til Lov om Tilvejebringelse af Lokaler for Østre Landsret, Sø= og Handelsretten i København og Københavns Byret m. m.

D. 47. Forslag til Lov om Retsafgifter i Domssager m. m.

E. 48. Forslag til Lønningslov for forskellige af de i Lov om Ret=

tens Pleje omhandlede Embeds= og Bestillingsmænd.

F. 49. Forslag til midlertidig Lov om offentlige Auktioner, der ikke ere Tvangsauktioner.

G. 50. Forslag til Lov om Indbetaling i Statskassen af en Del af Politikassernes Midler.

(Afgiven af Folketingets Udvalg den 31. Marts 1914).

Til A. 39. Forslag til Lov om Rettens Pleje.

Ved Forelæggelsen af nærværende Forslag til Lov om Rettens Pleje henstil- lede Justitsministeren det som et Spørgs- maal til Rigsdagen, om den ønskede Loven af 26. Marts 1909 sat i Kraft, eller om den vilde foretrække en Reform af mere moderne og tidssvarende Indhold, saaledes som udformet i det foreliggende Forslag.

Som nærmere udviklet i de Lovforsla- get ledsagende Bemærkninger adskiller Forslaget sig fra Loven af 26. Marts 1909 væsentlig paa tre Hovedpunkter, nemlig om Nævningers Udtagelse, Indførelse af Anklageprincippet og Domsmagtens Ad- skillelse fra Øvrigheden.

Udvalget har delt sig i et Flertal og et Mindretal.

Flertallet (Borgbjerg, Alfred Christen- sen, Ellinger, Fog-Petersen, Valdemar Jensen, Jessen, Mortensen, Hans Niel- sen [Viborg A. 1. V.J og Niels Petersen) erkender, at det foreliggende Lovforslag i det hele frembyder en betydelig bedre og mere tidssvarende Løsning af Retspleje- spørgsmaalet end Loven af 1909, og at man derfor maa foretrække Lovforsla- get og gøre et alvorligt Forsøg paa at faa det ophøjet til Lov. Navnlig har der hersket fuld Enighed om, at Indførelsen af Anklageprincippet vil være af uvurderlig Betydning for Retsplejens sikre Udøvelse med ligelig Hensyntagen til