Bind project - glp_rigsdagtid_b2_1902_03
Retsplejeloven
         
  
  fra til
 
     Højretrunkering
  

1

2089
2090
LXXXI.
Betænkning
over
Forslag til Lov om Rettens Pleje.
(Afgiven af Landstingets Udvalg den 11. Maj 1903.)

1ste Bog.

I Anledning af et fra Handelsstanden
i Kjøbenhavn fremkommet Ønske om at
bevare Sø- og Handelsretten i Kjøbenhavn
som en selvstændig Domstol, men med
den Forandring i Rettergangsmaaden, som
den ny Ordning indfører, har Udvalget
taget under Overvejelse, om dette maatte
kunne lade sig gøre uden væsentligt Brud
paa de Grundsætninger, hvorpaa Lovfor-
slaget om Rettens Pleje hviler. Eesultatet
af disse Overvejelser er blevet, at Udvalget
har troet at burde stille Ændringsforslag
i den angivne Retning. Disse gaa ud
paa, at Sø- og Handelsretten deles i to
Afdelinger, af hvilke den første behandler
de Sager, der ellers vilde være Landsrets-
sager, altsaa væsentlig Sager, der dreje sig
om Pengebeløb over 400 Kr., og ved denne
Afdeling skulle de for Landsretterne gæl-
dende Regler saavel om Proceduren som
om Paaanke og Kære til Højesteret gælde;
den anden Afdeling skal behandle de
Sager, som ellers vilde være Underrets-
sager, altsaa Sager under 400 Kr.s Værdi,
og ved den skulle de for Underretsproce-
duren gældende Regler med de simplere

og lettere Procesformer og med Domme-
rens Vejledning gælde, og hvad angaar
Paaanke og Kære med Hensyn til denne
Afdelings Domme, har Udvalget ment, at
Konsekvens maa kræve, at Reglerne om
Underretsproceduren blive at anvende,
saaledes altsaa, at Paaanke og Kære maa
ske til Østre Landsret ligesom fra de
andre Underretter i Kredsen, hvorimod
man har troet, at det vilde passe mindre
vel ind i Lovforslagets System, om Paa-
anke og Kære rettedes til Sø- og Handels-
rettens første Afdeling.

Med Hensyn til Besættelsen af disse
to Afdelinger har man for 1ste Afdelings
Vedkommende foreslaaet omtrent den
samme Fremgangsmaade i Henseende til
Valget og Tilkaldelsen af sø- og handels-
kyndige Dommere som nu, saa at der i
de større Sager benyttes fire saadanne og
i de mindre to. Til Formand for 1ste
Afdeling foreslaas valgt en af Østre Lands-
rets Dommere og til Formand for 2den
Afdeling en af Kjøbenhavns Byrets Dom-
mere, begge valgte af Kongen og uden
Begrænsning i Henseende til Tid, da man
gaar ud fra, at det er en af de Ting ved
den nuværende Sø- og Handelsret, som