Bind project - glp_rigsdagtid_b2_1915_16
Retsplejeloven
         
  
  fra til
 
     Højretrunkering
  

2033 Tillæg B. (128). Ordentlig Samling 1915—16. 2034
LVII.
Betænkning
over

A. Forslag til Lov om Rettens Pleje.
B. Forslag til Lønningslov for forskellige af de i Lov om Rettens
Pleje omhandlede Embeds= og Bestillingsmænd.
C. Forslag til midlertidig Lov om offentlige Auktioner, der ikke
er Tvangsauktioner.
D. Forslag til Lov om Retsafgifter i Domssager m. m.
E. Forslag til Lov om Udgifterne i Strafferetsplejen.
F. Forslag til Lov om Tilvejebringelse af Lokaler for Østre Landsret,
Sø= og Handelsretten i København og Københavns Byret m. m.
(Afgiven af Landstingets Udvalg den 30. Marts 1916).

Til A. Forslag til Lov 0111 Rettens Pleje.
Det Forslag til Lov om Rettens Pleje,
som i indeværende Samling er forelagt for
Landstinget, afviger paa et Hovedpunkt
fra Loven om Rettens Pleje af 26. Marts
1909, en Lov, som vel er vedtaget, men
endnu ikke er traadt i Kraft, Fra Loven
af 1909 afviger nemlig det foreliggende
Forslag deri. at det gennemfører fuldstæn-
digt Anklageprincippet paa alle en Straffe-
sags Stadier og drager to vigtige organisa-

toriske Konsekvenser heraf. Hertil hører
for det første den fuldstændige Adskillelse
mellem Dommermyndighed og Politimyn-
dighed, hvilken nu efter Loven af 1909
udenfor Hovedstaden er en Undtagelse
(Grundlovens §§ 71 og 74, nye Grundlovs
§§ 69 og 72), for det andet Oprettelsen af
en særlig Anklagemyndighed, som med
Bistand af Politimyndighederne tager For-
følgningen af Forbrydelsen for Domstolene
i sin Haand *). Dette er i Forhold til Lo-
ven af 1909 noget nyt, der særlig med-

*)I en af Landstingets Udvalg over et
tidligere hermed stemmende Lovforslag
fremkommen Betænkning den 29. Maj
1914 udtaltes der af en Del af de da-
terende Udvalgsmedlemmer om denne
Forskel mellem Loven af 1909 og den
senere foreslaaede Gennemførelse af
Anklageprincippet følgende: Utvivlsomt

betegner denne Tilbagevenden til tid-
ligere indtagne Standpunkter et betyde-
ligt Fremskridt mod det dobbelte Maal,
som i Strafferetsplejens Ordning maa
være det ledende, paa den ene Side en
retfærdig Behandling af en sigtet, men
endnu ikke domfældt, paa den anden
Side Samfundets Krav paa Retssikker-

Udvalgenes Betænkninger m. m. 128