Bind project - glp_rigsdagtid_b_1905_06
Retsplejeloven
         
  
  fra til
 
     Højretrunkering
  

2089 2090
XCIII.
Beretning
fra
Fællesudvalget angaaende Forslag til Lov om Rettens Pleje,
(Afgiven af Udvalgets Formand den 5. April 1906.)

Fællesudvalget konstitueredes den 1. December 1905. I de paafølgende Møder
den 14. og 20. December forbandledes Sagen i sin Almindelighed og Uoverensstem-
melserne mellem Tingene i Særdeleshed.

Paa Forslag af Formanden valgtes i Mødet den 20. December et Underudvalg
paa 10 Medlemmer, hvis Opgave skulde være saa vidt muligt at tinde Vej til For-
staaelse og Enighed angaaende Lovforslagets Affattelse og derefter gøre Indstilling til
Fællesudvalget.

I Underudvalget var man enig om først at behandle de mere principielle
Stridspunkter.

Efter Afholdelse af liere Møder, hvor man havde forhandlet Spørgsmaalet om
Nævningerne uden at komme til noget Resultat ud over et Par Antydninger af Mæg-
lingsforslag. som dog ikke viste sig at kunne føre til Maalet blot paa dette Punkt,
maatte det synes unyttigt at forsøge videre angaaende andre Spørgsmaal.

Af den Grund, og da et af Underudvalgets Medlemmer paa Grund af Sygdom
havde nedlagt sit Mandat, besluttedes det i Mødet den 23. Februar at lade afholde
et Møde af hele Fællesudvalget.

I Fællesudvalgets derpaa den 1. Marts afholdte Møde, hvor Stillingen i Under-
udvalget refereredes, var der Enighed om, at det vilde være uden Udsigt til Resultat
at forhandle videre.

L. Rasmussen,
Formand.