Bind project - glp_rigsdagtid_b_1912_13
Retsplejeloven
         
  
  fra til
 
     Højretrunkering
  

2449 Tillæg B. (154). Ordentlig Samling 1912—13. 2450

CXXVII.
Betænkning
over
A. Forslag til Lov om Gennemførelse af Løv om Rettens Pleje af 26.
Marts 1909,
B. Forslag til Lov om Retsafgifter i Domssager m. m,,
C. Forslag til Lov om Udgifterne i Strafferetsplejen,
D. Forslag til Lønoingslov for forskellige af de i Lov om Retteas
Pleje omhandlede Embeds- og Bestillingsmænd,
E. Forslag til midlertidig Lov om offentlige Auktioner, der ikke ere
Tvangsauktioner og
F. Forslag til Lov om Tilvejebringelse af Lokaler for Østre Lands-
ret og Københavns Byret m. m.
(Afgiven af Folketingets Udvalg den 24. April 1913).

Et Flertal indenfor Udvalget (Borg-
bjerg, Effersøe, Ingvard Jensen, Jørgen Jen-
sen, Laust Jensen, N. C. Jensen, Jessen,
Markvorsen, Pinstrup, L. Rasmussen og
Samuelsen) anser en Reform af vor Rets-
pleje for paatrængende nødvendig. Det
nuværende Retsplejesystem, der for den
borgerlige Retsplejes Vedkommende har et
dødt og formalistisk Præg som Følge af
Skriftligheden og Forhandlingsgrundsæt-
ningen og for Strafferetsplejens Vedkom-
mende let kommer til at virke inhumant
paa Grund af Inkvisitionsprincippet, træn-
ger i høj Grad til en Ændring i friere og
humanere Retning.

Flertallet mener, at Loven af

Marts 1909 om Rettens Pleje indeholder
saa betydelige Fremskridt og afhjælper saa
væsentlige Mangler ved den gældende Rets-
plejeordning, at det maa være Lovgivnings-
magtens Pligt nu at gøre et alvorligt Forsøg
paa at føre denne efter langvarige Forhand-
linger to Gange af Rigsdagen vedtagne og
af Kongen stadfæstede Lov ud i Livet.

Det er vor Opfattelse, at Loven har
en saa betydelig Værdi, at dens Gennem-
førelse ikke bør hindres eller forsinkes
med Forsøg paa at afhjælpe de Mangler,
som klæber ved den. Der vil fortrinsvis
være Anledning til at ændre og supplere
Loven i Henhold til de Erfaringer, som
bliver vundet ved dens Anvendelse, ifølge

Udvalgenes Betænkninger m. m. 154