Bind project - glp_rigsdagtid_b_1913_14
Retsplejeloven
         
  
  fra til
 
     Højretrunkering
  

2801 Tillæg B. (176). Ordentlig Samling 1913—14. 2802
LXXXIX. Betænkning over

I. Forslag til Lov om Rettens Pleje.

II. Forslag til Lov om Udgifterne i Strafferetsplejen.

III. Forslag til Lov om Tilvejebringelse af Lokaler for Østre Lands=
ret, Sø= og Handelsretten i København og Københavns Byret
m. m.

IV. Forslag til Lov om Retsafgifter i Domssager m. m.

V. Forslag til Lønningslov for forskellige af de i Lov om Rettens
Pleje omhandlede Embeds= og Bestillingsmænd.

VI. Forslag til midlertidig Lov om offentlige Auktioner, der ikke
er Tvangsauktioner.

(Afgiven af Landstingets Udvalg den 29. Maj 1914).

Loven om Rettens Pleje af 26. Marts
1909 er, som bekendt, ikke endnu traadt
i Kraft, da de Love, der ifølge Lovens
§ 939 betinger dette, ikke er givne. De
Forsøg, som tidligere er gjorte for at
bringe disse Love til Veje, har ikke ført
til noget Resultat. De i Landstinget i 1909
og 1910 fremsatte Forslag i saa Henseende
naaede ikke til Folketinget. De i Folke-
tinget 1912 lierom fremsatte Forslag naaede
ikke til Landstinget. Den uregelmæssige
og med forskellige Ulemper forbundne Til-
stand, at en af Rigsdagen vedtagen og af
Kongen stadfæstet og kundgjort Lov hin-
dres i at træde i Kraft ved Mangelen af
supplerende Love, for hvis Tilvejebringelse
ingen Frist er sat eller kan sættes, bestaar
saaledes endnu stedse. Det retsvidenskabe-

lige Fakultet har i en Henvendelse til Ud-
valget — se Bilag I. D. — særlig fremhævet
de Ulemper, denne Tilstand medfører for
de retsstuderende.

Det Indbegreb af Lovforslag angaaende
Rettens Pleje og hvad dermed staar i
Forbindelse, der i indeværende Samling er
fremsat i og vedtaget af Folketinget og
nu foreligger Landstinget og det af Tinget
nedsatte Udvalg til Prøvelse, tilsigter lige-
som Forslagene af 1909, 1910 og 1912 at
bringe den nævnte uregelmæssige Tilstand
til Ophør, men vil naa Maalet ad en an-
den Vej. Der er her ikke blot Tale om
de fornødne Tillægslove til Loven af 1909.
Hovedforslaget indeholder en i Formen
selvstændig og fuldstændig Ordning af
Rettens Pleje, der, hvis Forslaget bliver

udvalgenes Betænkninger m. m. 176